Warszawa, Polska

5 °C

15.12.2017 /
11:01
3zdjecia

Biuletyn Informacji Publicznej

Kwalifikacja wojskowa

Wersja do wydrukuWersja PDF

 

Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 z późn. zm.) za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na obszarze miasta na prawach powiatu odpowiada prezydent miasta. 

Kwalifikacja wojskowa jest przedsięwzięciem wspólnym wojewody, jednostek samorządu terytorialnego oraz terenowych organów administracji wojskowej. 

Celem kwalifikacji jest w szczególności ocena stanu zdrowia, ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i wydanie wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej).

  Zgłoszenie się do kwalifikacji wojskowej nie skutkuje powołaniem do czynnej służby wojskowej. 
 

Prezydent m.st. Warszawy wzywa osoby podlegające kwalifikacji do stawienia się przed właściwą komisję lekarską za pomocą imiennych wezwań, doręczanych co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia z obowiązku stawienia się przed komisją.

W 2017 r. czas trwania kwalifikacji wojskowej został ustalony od 30 stycznia do 28 kwietnia, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (Dz.U. poz. 1657).

Do kwalifikacji wojskowej wzywani byli m.in.:

 

  1. mężczyźni urodzeni w 1998 r. (rocznik podstawowy);
  2. mężczyźni urodzeni w latach 1993 - 1997, którzy nie posiadają określonej kategorii  zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby urodzone w latach 1996-1997, uznane czasowo za niezdolnych do czynnej służby wojskowej;
  4. kobiety urodzone w latach 1993–1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych;
  5. osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej.

 

Osoby wobec których orzeczona została kategoria zdolności „A” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co nastąpiło po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostały przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym mają uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Wojewoda Mazowiecki powołał na obszarze Miasta Stołecznego Warszawy 5 powiatowych komisji lekarskich.

Dla mieszkańców Wawra właściwą była:

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 4 dla Dzielnic: Praga Południe, Rembertów, Wawer i Wesoła,

z siedzibą  w Dzielnicy Praga Południe, ul. Mińska 1/5, Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5,

tel. 519 047 444, czas pracy komisji - 06.02.-10.04.2017 r.;

 

Informacje o kwalifikacji wojskowej udzielane są przez pracowników Delegatury Biura Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Wawer: (22) 4437030

Na stronie bezpieczna.um.warszawa.pl w sekcji z plikami do pobrania została umieszczona 
ulotka z informacjami dotyczącymi kwalifikacji wojskowej.

Obok prezentujemy dane statystyczne z prac Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 4

Relacja z podsumowania kwalifikacji wojskowej na terenie Warszawy dostępna jest na stronie bezpieczna.um.warszawa.pl

 

 

Art. 34 ustawy o powszechnym obowiązku obrony stanowi, że osoby, które podlegały obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej i z jakichkolwiek powodów nie stawiły się do niej, są obowiązane zgłosić się do wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na ich miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoby nim objęte kończą dwadzieścia cztery lata.

Dla osób zamieszkałych na obszarze Wawra właściwą komendą jest:

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa Praga, ul. Bertolta Brechta 16, 00-987 Warszawa

Pokaż okno Facebooka przy fokusie
Pokaż okno newslettera przy fokusie

Newsletter

Aktualne informacje z Wawra prosto na Twój adres e-mail

Zapisz się

warszawa19115.pl
Pokaż okno Facebooka przy fokusie
Budżet - Wawer