Dzielnica Wawer - Modernizacja linii kolejowej nr 7

Biuletyn Informacji Publicznej

Modernizacja linii kolejowej nr 7

Wersja do wydrukuWersja PDF

W ramach planowanego przedsięwzięcia, realizowanego przez PKP PLK S.A., przewidziana jest kompleksowa modernizacja linii kolejowej nr 7 na odcinku Warszawa Wschodnia - Otwock oraz linii kolejowej  nr 506 (obecnie jest to linia na odc. Warszawa Antoninów – Warszawa Gocławek). W ramach inwestycji, we współpracy PKP PLK z m.st Warszawa,  powstaną nowe skrzyżowania bezkolizyjne w Radości i w Falenicy, które usprawnią komunikację w dzielnicy i nowe przejścia pod torami poprawiające bezpieczeństwo mieszkańców. Ostateczny projekt inwestycji ma być gotowy w marcu 2020 r. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na 2021 r

Planowana modernizacja linii na terenie dzielnicy Wawer obejmuje:

 • wymianę nawierzchni na tory bezstykowe w torach istniejących oraz dobudowę dwóch torów na odcinku Warszawa Gocławek – Otwock.
 • budowę odwodnienia linii.  
 • zabudowę nowej infrastruktury towarzyszącej (sieć trakcyjna, sterowanie ruchem kolejowym).

Zakres planowanych prac w dzielnicy Wawer obejmuje również:

 • przebudowę istniejących peronów
 • likwidację przejazdów kolejowo-drogowych i budowę w sumie  trzech skrzyżowań bezkolizyjnych,
 • budowę w dzielnicy Wawer łącznie  17 przejść podziemnych z czego 9 niezwiązanych  z prowadzeniem ruchu kolejowego oraz przebudowę dwóch istniejących przejść podziemnych w stacji Warszawa Wawer i Warszawa Falenica.
 • zabudowę systemu Europejskiego Systemu Sterowania Ruchem Kolejowym ETCS
 • budowę Lokalnego Centrum Sterowania na odcinku od Warszawy Wschodniej do Otwocka

Na terenie dzielnicy Wawer  planowana inwestycja prowadzona będzie na bardzo szeroką skalę. Na chwilę obecną opracowana została dokumentacja projektowa, która na terenie dzielnicy obejmuje:

 • wymianę istniejącej nawierzchni torowej – projektowana prędkość max 120 km/h
 • dobudowę dwóch dodatkowych torów od przystanku Warszawa Gocławek do stacji Otwock; Na odcinku Warszawa Gocławek – Warszawa Międzylesie dodatkowe tory (nr 3 i nr 4) zlokalizowane zostaną po stronie wschodniej istniejącego układu torowego, na odcinku Warszawa Międzylesie - Warszawa Radość tzw. czwarty tor przeprowadzony zostanie na stronę zachodnią układu torowego poprzez wyniesienie na tym odcinku istniejących torów linii kolejowej nr 7. Projektowana prędkość max 160km/h;

Budowa dwóch dodatkowych torów, według planów PKP PLK, umożliwi rozdzielenie ruchu aglomeracyjnego,  który będzie kursował po istniejącym układzie torowym, od ruchu dalekobieżnego – tory dobudowane.

 • wymianę sieci trakcyjnej;
 • modernizację istniejących stacji i przystanków, w tym dostosowanie ich do obsługi osób  o ograniczonej mobilności; dojścia na perony będą z przejść podziemnych poprzez schody, pochylnie bądź windy;

Z uwagi na to, że na linii otwockiej znajduję się zespół siedmiu wiat peronowych wpisanych do rejestru zabytków ich modernizacja będzie odbywała się  w oparciu o warunki wydane przez konserwatora. Generalnie lokalizacja peronów pozostanie niezmieniona, poza przystankiem Warszawa Gocławek, gdzie obecne perony zostaną rozebrane i wybudowany zostanie jeden peron wyspowy, zlokalizowany częściowo pod wiaduktem drogowym w ul. Marsa. Peron zostanie połączony z wiaduktem poprzez schody  i windy i będzie tworzył jeden z węzłów przesiadkowych.

 • przejścia w poziomie szyn prowadzące na perony zastąpione zostaną przejściami podziemnymi. Dodatkowo w 2016 r.  podczas wizji lokalne z udziałem przedstawicieli Miasta st. Warszawy, przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Wawer wskazali 7 spośród 9 proponowanych przez PKP PLK S.A. lokalizacji dla budowy dodatkowych przejść podziemnych w miejscach tzw. „dzikich przejść”. Do utrzymania dodatkowych przejść podziemnych zobowiązał się Burmistrz Dzielnicy.

Dodatkowe przejścia zostaną zlokalizowane w okolicy ulic: Edisona, Skarżyńskiego, pomiędzy IV i V Poprzeczną, Odeski, Wielowiejskiej, Gruntowej oraz Michalinki. Jednocześnie istniejące obecnie przejścia w poziomie szyn w ul. Korkowej oraz  ul. Montażowej również zostaną zastąpione przejściami podziemnymi.

 • na wniosek Miasta st. Warszawy na terenie Warszawy inwestycja uwzględnia likwidację przejazdów kolejowo-drogowych w Radości w ul. Izbicka -  Panny Wodnej, Falenicy ul. Walcownicza – Bysławska. Przejazdy zastąpione zostaną skrzyżowaniami dwupoziomowymi. W Radości i Falenicy zaprojektowano tunele drogowe wraz z układami dróg dojazdowych.

Infrastruktura drogowa projektowana była w oparciu o wybrane przez Miasto st. Warszawy warianty skrzyżowań oraz o wydawane przez jednostki miejskie warunki techniczne. Do wyboru wariantów przyczyniły się również organizowane na przełomie lipca/sierpnia 2017r. przez Urząd Dzielnicy Wawer i Biuro Polityki Mobilności i Transportu m. st. Warszawy warsztaty z mieszkańcami. 

Na wniosek Miasta st. Warszawy w tunelach dodatkowo zaprojektowano przystanki dla komunikacji miejskiej. Z uwagi na to istnieje możliwość powstania dwóch dodatkowych węzłów przesiadkowych – tunele zostaną połączone z peronami za pomocą schodów i wind, co umożliwi sprawne przesiadanie się pasażerów korzystających z transportu publicznego. Zgodnie z przyjętymi deklaracjami Miasta realizacja ww. skrzyżowań odbywać się będzie przy udziale Miasta st. Warszawy  i w związku z tym w celu ich realizacji wyprzedzająco niezbędne jest podpisanie stosownych porozumień, których projekty zostały przekazane do UM Warszawy.

Na pograniczu Warszawy i Józefowa (ul. Werbeny-Brucknera) wybudowany zostanie wiadukt drogowy.

 • na stacji Warszawa Wawer wybudowane zostanie Lokalne Centrum Sterowanie tzw. LCS, które będzie sterowało ruchem na projektowanym odcinku łącznie ze stacją Otwock;
 • realizacja inwestycji wymagała będzie wycinki drzew i krzewów. Przeprowadzona zostanie w niezbędnych lokalizacjach kolidujących z planowaną infrastrukturą oraz w celu dostosowania przedsięwzięcia do istniejących przepisów. Na wniosek Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer po zakończeniu realizacji wskazaną zostaną miejsca na ewentualne nasadzenia.

Do rozpoczęcia realizacji planowanego zakresu niezbędne jest pozyskanie decyzji administracyjnych, w tym decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, pozwoleń na budowę czy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla czwartego toru na odc. Warszawa Wawer – Otwock.

Stanowisko Rady dzielnicy Wawer ws. planów PKP PLK

Rada Dzielnicy Wawer wypowiedziała się na temat planów modernizacji linii kolejowej nr 7 przecinającej Wawer. Jak podkreślili radni w stanowisku inwestycja jest korzystna dla rozwoju dzielnicy, a Rada wspiera działania mające na celu jej realizację. Radni zgłosili jednak szereg uwag związanych z realizacją inwestycji. 

Pełna treść stanowiska:

"Właściwa i pełna informacja dla Zarządu Dzielnicy, Rady Dzielnicy, jak również mieszkańców jest niezbędna do rzetelnej oceny projektu i jego oddziaływania. Dlatego niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego przepływu informacji od PKP PLK SA i przekazanie do Rady Dzielnicy Wawer szczegółowego projektu, jak również projektów uproszczonych powyższej inwestycji, tak aby były one czytelne dla mieszkańców.

Rada Dzielnicy uważa, że projekt powinien być przyjazny dla mieszkańców i otoczenia.
Z tego powodu wskazuje działania, które między innymi powinny zostać zrealizowane:  

 1. Przeanalizowanie optymalnego dla Dzielnicy i jej mieszkańców, uwzględniającego maksymalne zachowanie zieleni, miejsca i sposobu przeplotu torów, o ile jest on konieczny na terenie Dzielnicy Wawer. 
 2. Ograniczenie prędkości pociągów poruszających się po obszarze Dzielnicy Wawer do  prędkości właściwych dla terenów zurbanizowanych (maksymalnie 80 km/h3. 
 3. Realizację możliwych zgodnie z przepisami (także na podstawie wnioskowanych  odstępstw) nasadzeń zieleni w pasie pomiędzy dwiema jezdniami ul. Patriotów / Szpotańskiego / Wydawniczej / Widocznej, jak również estetycznych barier wygłuszających o wysokości 1,1m, poprawiających bezpieczeństwo (zapobiegającym wtargnięciu pieszych i zwierząt na tory), jak również komfort akustyczny4. 
 4. Maksymalne możliwe pozostawienie parkingów „parkuj i jedź” pomiędzy jezdniami ul. Patriotów / Szpotańskiego / Wydawniczej / Widocznej i dobudowanie nowych. Zapewnienie również parkingów rowerowych przy każdej stacji i przystanku
 5. Zaprojektowanie rond w Falenicy i w Radości o minimalnych dopuszczalnych  parametrach zgodnie z ustawą o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, także w kontekście przejezdności autobusów ZTM (również przegubowych). Powyższe powinno być zrealizowane przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców, a zarazem minimalizacji wycinek istniejącej zieleni."
Pokaż okno Facebooka przy fokusie
warszawa19115.pl
Pokaż okno Facebooka przy fokusie
Budżet - Wawer