Dzielnica Wawer - Sprawy społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawy społeczne

Wersja do wydrukuWersja PDF

Ogłoszenie - specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Ogłoszenie - koordynator PIK

Ogłoszenie - biegli sądowi 

Ogłoszenie o zbieraniu ofert pracy w PIK

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy – Dzielnicowy Zespół Wawer

W dzielnicy Wawer funkcjonuje Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy – Dzielnicowy Zespół Wawer, który realizuje zadania zlecone przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, zgodnie z zapisami określonymi w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy uchwalanym corocznie przez Radę m. st. Warszawy.

Główne zadania Zespołu to:

- prowadzenie rozmów interwencyjno - motywujących do podjęcia leczenia przez osoby nadużywające alkohol oraz sprawców przemocy domowej,

- prowadzenie rozmów wspierająco - motywujących z  członkami rodzin nadużywających alkohol oraz rodzin dotkniętych problemem przemocy

  domowej,

- kontakt z Policją i  Strażą Miejską,

- kontakt z Ośrodkami Pomocy Społecznej i placówkami oświatowymi,

- prowadzenie bieżącej współpracy ze Stołecznym Ośrodkiem dla Osób Nietrzeźwych,

- prowadzenie postępowania przygotowawczego w celu wystąpienia do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do leczenia odwykowego,

- prowadzenie działań wobec członków rodzin, w których dochodzi do przemocy, a także wobec sprawców przemocy,

- występowanie do sądu i prokuratury w sprawach dotyczących przemocy domowej.

 

Dzielnicowy Zespół wszczyna postępowanie:

- na wniosek złożony przez członka rodziny lub jakąkolwiek inną osobę,

- na wniosek złożony przez organizację lub instytucję,

- z inicjatywy własnej.

Kontakt do Zespołu: tel. 22 443 70 77

Druk A1 – wniosek o wszczęcie procedury

Rada Seniorów Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Rada została utworzona Uchwałą Nr 58/XIX/2016 Rady Dzielnicy  Wawer  m. st. Warszawy z dnia 13 kwietnia 2016 r.

Rada Seniorów jest zespołem o charakterze doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym, który współpracuje z władzami Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy w sprawach dotyczących seniorów, w szczególności związanych z planowaniem i realizacją polityki senioralnej na terenie Dzielnicy.

 

Do zadań Rady należy w szczególności:

- monitorowanie polityki senioralnej na poziomie Dzielnicy;

- pełnienie roli konsultacyjnej, doradczej i inicjatywnej dla władz dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy;

- tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym oraz wspieranie i pobudzanie środowisk senioralnych na rzecz

  podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych;

- przyjmowanie zgłoszeń o problemach i oczekiwaniach seniorów;

- współpraca z Warszawską Radą Seniorów.

Przewodniczący Rady: pani Urszula Stanowska  (tel. 501 026 907)

Wiceprzewodniczący Rady: pani Renata Ekielska-Rudeńska (tel. 793 145 087)

W skład Rady Seniorów wchodzą:

1. Przedstawiciel Zarządu Dzielnicy: pan Jacek Sadomski,

2. Przedstawiciel Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego: pani Renata Ekielska-Rudeńska,

3. Przedstawiciel Rady Dzielnicy: pani radna Hanna Chodecka,

4. Przedstawiciele mieszkańców Dzielnicy:

- pani Barbara Wizimirska,

- pani Alicja Jurczyk,

- pani Jadwiga Godala,

- pani Barbara Hawliczek,         

- pani Anna Wenda-Kurdelska, 

- pani Janina Żórawińska,   

- pani Urszula Stanowska,

- pani Ewa Ligęza-Sieniarska,

- pan Stanisław Walenta.

Siedziba Rady Seniorów

Urząd Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

ul. Żegańska 1,

04-713 Warszawa

e-mail: wawer.seniorzy@gmail.com  

 

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

Od 22 listopada 2011 r.  na terenie Dzielnicy Wawer funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, powołany Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1669/2011 z dnia 25 października 2011 r. z późniejszymi zmianami, w którym określony jest skład osobowy Zespołu oraz rodzaj instytucji reprezentowanych przez poszczególne osoby.

Siedziba Zespołu:
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
ul. Włókiennicza 54, pok. 121
04- 974 Warszawa,
tel.: 22 872 15 13 w. 31
fax: 222 951 830

Przewodniczący Zespołu:  Lilianna Szostak tel. 22 872 15 13 w. 31
Zastępca Przewodniczącego: Iwona Muszyńska tel. 22 872 15 13 w. 34
Sekretarz Zespołu: Żaneta Wernicka tel.: 22 872 15 13 w. 31

W skład Zespołu wchodzą:

Przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej:

 1. Lilianna Szostak – Konsultant-Koordynator Zespołu ds. Przemocy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy tel. 22 872 15 13 w. 31,
 2. Żaneta Wernicka – Specjalista ds. Przemocy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, tel.: 22 872 15 13 w. 31
 3. Iwona Muszyńska - Główny Specjalista ds. rodzin z Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, tel.: 22 872 15 13 w. 34
 4. Marcin Micorek – Psycholog ze Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, ul. Włókiennicza 54, 04-974 Warszawa, tel. 22 612 77 97.

Przedstawiciel Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

Karol Sobociński, Główny Specjalista w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Wydziału Spraw Społecznych i Świadczeń Urzędu Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa

Przedstawiciel policji :
Robert Matusik – Komendant, Komisariat Policji Warszawa Wawer, ul. Mrówcza 210, 04-697 Warszawa, tel. 22 603 68 51,

Przedstawiciel Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Południe, ul. Kamienna 22
Joanna Ryszawa - prokurator

Przedstawiciel Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Wawer, ul. Włókiennicza 54, tel. 22 443 70 77
Sebastian Kośla

Przedstawiciele oświaty:

 1. Grażyna Pasterska – pedagog ze Szkoły Podstawowej nr 140, ul. Wilgi 19,
  04-831 Warszawa, tel. 22 615 73 04,
 2. Ewa Buta – pedagog z Zespołu Szkół nr 115, ul. Króla Maciusia 5, 04-526 Warszawa, tel. 22 842 24 73,

Przedstawiciel Ochrony Zdrowia:
Joanna Ajdys – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer, ul. Strusia 4/8, 04-564 Warszawa,  tel. 22 378 33 23

Przedstawiciele organizacji pozarządowych:
Małgorzata Wincenciak – Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Kuratorzy sądowi :

 1. Małgorzata Tytus – kurator zawodowy -  I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe, ul. Terespolska 15A,
  03-813 Warszawa, tel. 22 509 16 68
 2. Sebastian Głuszek – kurator zawodowy -  II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe, ul. Terespolska 15A,
  03-813 Warszawa, tel. 22 509 16 02

 

Głównym zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie takich jak jednostki organizacyjne pomocy społecznej, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, policja, oświata, ochrona zdrowia, organizacje pozarządowe i in. oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach, zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze, składające się z przedstawicieli ww. podmiotów. Do zadań grup roboczych należy w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Procedura „Niebieskie Karty” realizowana jest zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.
Może być wszczęta bez zgody osób zaangażowanych w sytuację przemocy, w tym bez zgody osoby pokrzywdzonej i obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych zapraszamy  do kontaktu z instytucjami, które są uprawnione zarówno do udzielenia niezbędnej informacji i pomocy jak również mają prawo do uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty”, dzięki której możecie Państwo otrzymać wszechstronną, interdyscyplinarną pomoc.

 

 

Instytucje i placówki działające na rzecz pomocy osobom doświadczającym  przemocy w rodzinie na terenie Dzielnicy Wawer i m.st. Warszawy

1.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

 

ul. Włókiennicza 54
tel. 22 872 15 13
ul. Korkowa 119/123
tel. 22 613 38 44

2.

Komisariat Policji Warszawa-Wawer

 

   ul. Mrówcza 210
04-697 Warszawa Wawer
tel.: (0-22) 812-10-95,

          (0-22) 603-68-52
fax.: (0-22) 603-69-91

3.

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Wawer

 

ul. Włókiennicza 54 pokój nr 18

tel. 022 443-70-78

Podejmuje działania mające na celu zobowiązanie do leczenia osoby uzależnionej od alkoholu.

4.

Ośrodek Terapii Uzależnień – Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu i  Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych.

 

 ul. Strusia 4/8 budynek A wejście A-1 – I piętro,
tel. 22 59 00 970
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-20:00,

Ofertę kieruje do osób:
· uzależnionych od alkohol u i innych środków psychoaktywnych,
· współuzależnionych- członków rodzin z problemem alkoholowym,
· dorosłych dzieci alkoholików /DDA/,
· doświadczających przemocy w rodzinie,
· uzależnionych od hazardu,
· ofiar przemocy w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie – jeśli masz problem, przyjdź lub zadzwoń do koordynatora przeciwdziałania przemocy w rodzinie w SZPZLO tel. 504-250-422.

5.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer

ul. Strusia 4/8
(możliwość uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia w związku z przemocą w rodzinie w każdej z placówek ZOZ Wawer)

6.

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

 

 

ul. Włókiennicza 54

tel/fax:  22-612-77-97  

Poradnia czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach  8.00-20.00

Zapisy na konsultacje w sekretariacie poradni w godzinach 9.00-16.00

7.

Mederi

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

Al.Dzieci Polskich 20
Tel: 22 111 00 36; 505 576 189

pon.-pt. godz.9-15
Między innymi - interweniowanie w przypadkach zespołu dziecka krzywdzonego, pierwszy kontakt, wstępna diagnoza i wsparcie,  konsultacje diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, konsultacje prawne / interwencja

8.

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny ds. Uzależnień Dla Dzielnicy Wawer

 

 

 

ul. Włókiennicza 54 pokój nr 18

tel. 022 443 70 78

Udziela porad dla osób będących w kryzysie, uzależnionym od alkoholu i innych środków odurzających, członków rodzin osób uzależnionych, osób doświadczających i stosujących przemoc

9.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis-Edelman
ul. Walecznych 59,
03-926 Warszawa,
tel./fax: 22 616-16-69, 22 672-65-86
e-mail cdir@fdds.pl

Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej
ul. Mazowiecka 12/25
00-048 Warszawa
tel./fax: 22 826-88-62, 22 826 14 34
e-mail: cpd@fdds.pl

pomoc psychologiczną, psychiatryczną i prawną dla dzieci – ofiar krzywdzenia, ich rodziców i opiekunów, a także dla rodziców doświadczających trudności w wychowaniu małych dzieci (w wieku 0-6 lat)

10.

 

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna
d/s Przeciwdziałania Przemocy

ul. Belgijska 4
tel/fax 22/845 12 12, tel. 667 833 400

- konsultacje psychologiczne indywidualne oraz dla par; terapia partnerska i rodzinna,
- terapia indywidualna krótko- i długoterminowa dla osób doświadczających przemocy oraz stosujących przemoc,
- grupy wsparcia i grupy terapeutyczne dla kobiet,
- grupy terapeutyczne koedukacyjne,
- pogłębiony trening asertywności dla kobiet i mężczyzn,
- grupy korekcyjno-edukacyjne dla mężczyzn z trudnością kontrolowania złości,
- konsultacje psychiatryczne (z konsultacji psychiatrycznych mogą korzystać osoby będące pacjentami naszej Poradni

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. 6-go Sierpnia 1/5

tel./fax.(22) 855 44 32

e-mail: oik@oik.warszawa.pl

11.

Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

 

Biuro Stowarzyszenia:
ul. Jaktorowska 4

tel: 800-120-002
tel./fax.: 22 499-37-33 / 22 625-59-43
www.niebieskalinia.org
- telefoniczne dyżury prawników – tel. 22 666 28 50

(poniedziałki i wtorki w godzinach 17-21)

- e-mail – niebieskalinia@niebieskalinia.info

- SKYPE - dyżur w języku migowym – pogotowie.niebieska.linia (poniedziałki w godzinach 13-15)

Prowadzenie działań diagnostycznych i interwencyjnych, prowadzenie programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie.

12.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

ul. Korotyńskiego 13

tel. 22 824 25 01, 823 96 64

e-mail: pogotowie@niebieskalinia.pl

prowadzone działania:

- Pomoc psychologiczna

- Pomoc prawna

- Ogólnopolska poradnia mailowa

- Ogólnopolska poradnia telefoniczna

- Ośrodek dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

13.

Prokuratura Rejonowa

Warszawa Praga-Południe

ul. Kamienna 22

Tel. 22 511 49 21

14.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe
- V Wydział Rodzinny i Nieletnich
- I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
- II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

ul. Terespolska 15a

tel. 22 509 16 59

tel. 22 509 16 64

tel. 22 509 16 59

tel. 22 509 11 28

15.

Komitet Ochrony Praw Dziecka

Centrum Interwencyjne

ul. Oleandrów 6, III p

tel. interwencyjny (22) 745 06 01, 626 94 19

e-mail: kopd@kopd.pl

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo Psychologiczno-pedagogiczne

- Terapia

- Mediacje

- Szkolenia i warsztaty

- Diagnozy

16.

Fundacja CENTRUM PRAW KOBIET

ul. Wilcza 60 lok. 19

tel./faks(22) 622-25-17
tel. (22) 652-01-17

telefon zaufania - 22 621 35 37

telefon interwencyjny - 600 070 717

- Pomoc psychologiczna

- Pomoc prawna

- Pomoc socjalna i aktywizacja zawodowa

- Porady finansowe

- Bezpieczne schronienie

Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych zapraszamy  do kontaktu z instytucjami, które są uprawnione zarówno do udzielenia niezbędnej informacji i pomocy jak również mają prawo do uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty”, dzięki której możecie Państwo otrzymać wszechstronną, interdyscyplinarną pomoc.

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla Dzielnicy Wawer (PIK)

Siedziba PIK

   

ul. Włókiennicza 54,  pok. 18 (parter).

tel.: (22) 443-70-78

PIK oferuje bezpłatną wstępną informację,  edukację na temat metod, form pomocy oraz możliwości podjęcia leczenia uzależnienia, współuzależnienia i przeciwdziałania przemocy domowej.  

Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej Dzielnicy, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zmagających się z problemami i szukających pomocy w ich rozwiązywaniu do skorzystania z anonimowych i bezpłatnych porad i konsultacji prawnych, psychologicznych, oraz w zakresie profilaktyki uzależnień i współuzależnienia oraz  przemocy (doznających i stosujących przemoc).

 

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny prowadzi działalność skierowaną szczególnie do osób:

 1. będących w różnych sytuacjach kryzysowych mających poważne trudności (choroba, separacja, utrata pracy, rozwód, konflikty, niepowodzenia, bezradność, itd.),
 2. nadużywających alkoholu, uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
 3. członków rodzin osób uzależnionych,
 4. doświadczających przemocy i  stosujących przemoc.

Do zadań Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego należy w szczególności:

 1. diagnozowania i dokonywania wstępnej oceny sytuacji rodzinnej klientów zgłaszających się do Punktu;
 2. udzielania bezpłatnych i anonimowych konsultacji i porad prawnych, psychologicznych, medycznych i w zakresie terapii uzależnień;
 3. motywowania do podjęcia leczenia oraz kierowania do specjalistycznych placówek;
 4. udzielania bezpośrednich i telefonicznych informacji o działalności i formach pomocy świadczonych w Punkcie, w tym o dyżurach konsultantów Punktu;
 5. prowadzenia działań edukacyjno-informacyjnych i motywujących w środowiskach dotyczących spraw związanych z problemem uzależnień i przeciwdziałania przemocy;
 6. aktualizowania bazy danych o wszelkich formach pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających oraz osób doświadczających przemocy;
 7. udostępniania materiałów edukacyjnych i informacyjnych;
 8. inicjowania interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej;
 9. prowadzenie wśród mieszkańców dzielnicy działalności informacyjno-konsultacyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

Bezpłatnych  i anonimowych porad i konsultacji w ww. sprawach udzielają wykwalifikowani specjaliści:

 1. prawnik - porady i konsultacje o treści obowiązujących przepisów z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego i ochrony praw lokatorów oraz prawa karnego, również w zakresie przeciwdziałania przemocy;
 2. psycholog– porady w zakresie rozpoznawania zjawiska przemocy, inicjowania interwencji w przypadku wystąpienia zjawiska przemocy, udzielania wsparcia i informacji oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych z poradnictwem specjalistycznym, wsparciem psychologicznym;
 3. specjalista terapii uzależnień – porady i konsultacje w zakresie profilaktyki uzależnień i współuzależnienia oraz motywowanie do podjęcia leczenia;
 4. pielęgniarka/edukator – poradnictwo medyczne w zakresie HIV/AIDS;

 

 

DYŻURY SPECJALISTÓW W PUNKCIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNYM

W DZIELNICY WAWER M. ST. WARSZAWY

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

Prawnik

 

 

1000 – 1500

 

 

 

1330-1830

 

 

Psycholog

 

 

830 – 1430

 

 

1430- 1830

 

 

 

Instruktor

terapii uzależnień

 

 

900 - 1300

 

 

 

1300-1900

Pielęgniarka-Edukator

 

 

800-1200

 

 

 

 1.     Przedstawiciel Zarządu Dzielnicy – pan Jacek Sadomski,

2.     Przedstawiciel Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego – pani Renata Ekielska-Rudeńska,

3.     Przedstawiciel Rady Dzielnicy – pani Hanna Chodecka - radna,

4.     Przedstawiciele mieszkańców Dzielnicy:

Pokaż okno Facebooka przy fokusie
Pokaż okno newslettera przy fokusie

Newsletter

Aktualne informacje z Wawra prosto na Twój adres e-mail

Zapisz się

warszawa19115.pl
Pokaż okno Facebooka przy fokusie
Budżet - Wawer