Dzielnica Wawer - Sprawy społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawy społeczne

Wersja do wydrukuWersja PDF

DYŻURY SPECJALISTÓW W PUNKCIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNYM W DZIELNICY WAWER M. ST. WARSZAWY
UL. WŁÓKIENNICZA 54, TEL. 22/ 443 70 78


 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

                      Prawnik

 

1000 – 1500

 

1330- 1730

 

Psycholog 

 

800 – 1300

 

1430- 1730

 

Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy

 

 

 

 1100 – 1600

 

 

 

 

 

Instruktor terapii uzależnień

 

900 - 1300

 

1300- 1700

 Ogłoszenie - specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Ogłoszenie - koordynator PIK

Ogłoszenie - biegli sądowi 

Ogłoszenie o zbieraniu ofert pracy w PIK

 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy – Dzielnicowy Zespół Wawer

W dzielnicy Wawer funkcjonuje Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy – Dzielnicowy Zespół Wawer, który realizuje zadania zlecone przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, zgodnie z zapisami określonymi w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy uchwalanym corocznie przez Radę m. st. Warszawy.

Główne zadania Zespołu to:

- prowadzenie rozmów interwencyjno - motywujących do podjęcia leczenia przez osoby nadużywające alkohol oraz sprawców przemocy domowej,

- prowadzenie rozmów wspierająco - motywujących z  członkami rodzin nadużywających alkohol oraz rodzin dotkniętych problemem przemocy

  domowej,

- kontakt z Policją i  Strażą Miejską,

- kontakt z Ośrodkami Pomocy Społecznej i placówkami oświatowymi,

- prowadzenie bieżącej współpracy ze Stołecznym Ośrodkiem dla Osób Nietrzeźwych,

- prowadzenie postępowania przygotowawczego w celu wystąpienia do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do leczenia odwykowego,

- prowadzenie działań wobec członków rodzin, w których dochodzi do przemocy, a także wobec sprawców przemocy,

- występowanie do sądu i prokuratury w sprawach dotyczących przemocy domowej.

 

Dzielnicowy Zespół wszczyna postępowanie:

- na wniosek złożony przez członka rodziny lub jakąkolwiek inną osobę,

- na wniosek złożony przez organizację lub instytucję,

- z inicjatywy własnej.

Kontakt do Zespołu: tel. 22 443 70 77

Druk A1 – wniosek o wszczęcie procedury

 

Rada Seniorów Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Rada została utworzona Uchwałą Nr 58/XIX/2016 Rady Dzielnicy  Wawer  m. st. Warszawy z dnia 13 kwietnia 2016 r.

Rada Seniorów jest zespołem o charakterze doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym, który współpracuje z władzami Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy w sprawach dotyczących seniorów, w szczególności związanych z planowaniem i realizacją polityki senioralnej na terenie Dzielnicy.

 

Do zadań Rady należy w szczególności:

- monitorowanie polityki senioralnej na poziomie Dzielnicy;

- pełnienie roli konsultacyjnej, doradczej i inicjatywnej dla władz dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy;

- tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym oraz wspieranie i pobudzanie środowisk senioralnych na rzecz

  podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych;

- przyjmowanie zgłoszeń o problemach i oczekiwaniach seniorów;

- współpraca z Warszawską Radą Seniorów.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady: pani Urszula Stanowska  (tel. 501 026 907)

Wiceprzewodniczący Rady: pani Renata Ekielska-Rudeńska (tel. 793 145 087)

 

 

 

 

W skład Rady Seniorów wchodzą:

1. Przedstawiciel Zarządu Dzielnicy: pan Jacek Sadomski,

2. Przedstawiciel Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego: pani Renata Ekielska-Rudeńska,

3. Przedstawiciel Rady Dzielnicy: pani radna Hanna Chodecka,

4. Przedstawiciele mieszkańców Dzielnicy:

- pani Barbara Wizimirska,

- pani Alicja Jurczyk,

- pani Jadwiga Godala,

- pani Barbara Hawliczek,         

- pani Anna Wenda-Kurdelska, 

- pani Janina Żórawińska,   

- pani Urszula Stanowska,

- pani Ewa Ligęza-Sieniarska,

- pan Stanisław Walenta.

 

 

 

 

Siedziba Rady Seniorów

Urząd Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

ul. Żegańska 1,

04-713 Warszawa

e-mail: [email protected]  

 

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

 

Od 22 listopada 2011 r.  na terenie Dzielnicy Wawer funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, powołany Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy                  

 nr 1669/2011 z dnia 25 października 2011 r. z późniejszymi zmianami, w którym określony jest skład osobowy Zespołu oraz rodzaj instytucji reprezentowanych przez poszczególne osoby.

Siedziba Zespołu:

Ośrodek Pomocy Społecznej

Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

ul. Włókiennicza 54, pok. 18 - parter

04- 974 Warszawa,

tel.: 22 872 15 13 w. 31

fax: 22 295 18 30

Przewodniczący Zespołu:  Lilianna Szostak tel. 22 872 15 13 w. 31

Zastępca Przewodniczącego: Iwona Muszyńska tel. 22 872 15 13 w. 44

Sekretarz Zespołu: Żaneta Wernicka tel.: 22 872 15 13 w. 31

 

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

dla Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

 

ul. Włókiennicza 54, pok. 18

tel. 22 872 15 13 wew. 31

fax. 22 295 18 30

e-mail: [email protected]

 

1.

Przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

 

Lilianna Szostak – Kierownik Zespołu ds. Przemocy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy,

tel. 22 872 15 13 w. 31,

Żaneta Wernicka – Inspektor ds. Przemocy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy,

tel.: 22 872 15 13 w. 31

Iwona Muszyńska - Starszy Specjalista ds. Rodzin z Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy,

tel.: 22 872 15 13 w. 44

Marcin Micorek – Psycholog ze Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy,

ul. Włókiennicza 54, 04-974 Warszawa.

2.

 

Przedstawiciel Urzędu Dzielnicy

 Karol Sobociński - Urząd Dzielnicy Wawer  m. st. Warszawy,

 ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa,

3.

 

Przedstawiciel policji

 

Robert Matusik – Komendant, Komisariat Policji Warszawa Wawer,

 ul. Mrówcza 210, 04-697 Warszawa

4.

Przedstawiciel Prokuratury

 

Anna Pamrowska – Prokurator, Prokuratura Rejonowa Warszawa    Praga Południe,

ul. Kamienna 22, 03-441 Warszawa.

5.

 

Przedstawiciel Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Sebastian Kośla – KRPA -  DZW,

ul. Włókiennicza 54, 04-974 Warszawa.

6.

Przedstawiciele oświaty

Ewa Buta – pedagog ze Szkoły Podstawowej nr 195 im. Króla Maciusia I,

ul. Króla Maciusia 5, 04-526 Warszawa.

7.

Przedstawiciel Ochrony Zdrowia

Joanna Ajdys – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer,

ul. Strusia 4/8, 04-564 Warszawa.

8.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych

 

 

Małgorzata Wincenciak – Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”,

ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa.

9.

Kuratorzy sądowi

Małgorzata Tytus – kurator zawodowy -  I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe,

ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa.

Sebastian Głuszek – kurator zawodowy -  III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe,

ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa.

 

 

 

Głównym zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie takich jak jednostki organizacyjne pomocy społecznej,

gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, policja, oświata, ochrona zdrowia, organizacje pozarządowe i in. oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez:

• diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

• podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

• inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

• rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

• inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach, zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze, składające się z przedstawicieli ww. podmiotów. Do zadań grup roboczych należy w szczególności:

• opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;

• monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;

• dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Procedura „Niebieskie Karty” realizowana jest zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. Procedura może być wszczęta bez zgody osób zaangażowanych w sytuację przemocy,                       

 w tym bez zgody osoby pokrzywdzonej i obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

 

Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych zapraszamy  do kontaktu z instytucjami, które są uprawnione zarówno do udzielenia niezbędnej informacji i pomocy jak również mają prawo do uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty”, dzięki której możecie Państwo otrzymać wszechstronną, interdyscyplinarną pomoc.

Obowiązujące akty prawne:

Uchwała  Nr XVII/329/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20112091245/O/D20111245.pdf

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001390/O/D20151390.pdf

 

Instytucje i placówki działające na rzecz pomocy osobom doświadczającym  przemocy 
w rodzinie na terenie Dzielnicy Wawer i m.st. Warszawy

Zespół Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

ul. Włókiennicza 54, pok. 18

tel. 22 872 15 13 wew. 31

fax. 22 295 18 30

e-mail: [email protected]

1.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

ul. Włókiennicza 54
tel. 22 872 15 13

2.

Komisariat Policji Warszawa-Wawer

 

ul. Mrówcza 210
04-697 Warszawa Wawer
tel.: (0-22) 812-10-95,

(0-22) 603-68-52

fax.: (0-22) 603-69-91

3.

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Wawer

 

ul. Włókiennicza 54 pokój nr 121

tel. 022 443-70-77

Podejmuje działania mające na celu zobowiązanie do leczenia osoby uzależnionej od alkoholu.

4.

Ośrodek Terapii Uzależnień – Poradnia Terapii Uzależnienia             i Współuzależnienia od Alkoholu i  Poradnia Terapii Uzależnienia    od Substancji Psychoaktywnych.

 

 ul. Begonii 10
tel. 22 59 00 970
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-20:00,

Ofertę kieruje do osób: 
· uzależnionych od alkohol u i innych środków psychoaktywnych, 
· współuzależnionych- członków rodzin z problemem alkoholowym, 
· dorosłych dzieci alkoholików /DDA/, 
· doświadczających przemocy w rodzinie, 
· uzależnionych od hazardu, 
· ofiar przemocy w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie – jeśli masz problem, przyjdź lub zadzwoń do koordynatora przeciwdziałania przemocy w rodzinie w SZPZLO tel. 504-250-422.

5.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer

ul. Strusia 4/8
(możliwość uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia w związku z przemocą w rodzinie w każdej z placówek ZOZ Wawer)

6.

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

 

 

ul. Włókiennicza 54

tel/fax:  22-612-77-97  

Poradnia czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach  8.00-20.00

Zapisy na konsultacje w sekretariacie w godzinach 9.00-16.00

7.

Mederi

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

Al.Dzieci Polskich 20
Tel: 22 111 00 36; 505 576 189

pon.-pt. godz.9-15
- interweniowanie w przypadkach zespołu dziecka krzywdzonego, pierwszy kontakt, wstępna diagnoza i wsparcie,  konsultacje diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, konsultacje prawne / interwencja

8.

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny ds. Uzależnień Dla Dzielnicy Wawer

 

 

 

ul. Włókiennicza 54 pokój nr 18

tel. 022 443 70 78

Udziela porad dla osób będących w kryzysie, uzależnionym od alkoholu i innych środków odurzających, członków rodzin osób uzależnionych, osób doświadczających i stosujących przemoc

9.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis-Edelman
ul. Walecznych 59, 
03-926 Warszawa, 
tel./fax: 22 616-16-69, 22 672-65-86
e-mail [email protected]

Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej
ul. Przybyszewskiego 20/24
01-849 Warszawa
tel: 22 826-88-62,

fax: 22 266-85-30
e-mail: [email protected]

pomoc psychologiczną, psychiatryczną i prawną dla dzieci – ofiar krzywdzenia, ich rodziców i opiekunów, a także dla rodziców doświadczających trudności w wychowaniu małych dzieci (w wieku 0-6 lat)

10.

 

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna
d/s Przeciwdziałania Przemocy
ul. Belgijska 4 
tel/fax 22/845 12 12, tel. 667 833 400

- konsultacje psychologiczne indywidualne oraz dla par; terapia partnerska i rodzinna,
- terapia indywidualna krótko- i długoterminowa dla osób doświadczających przemocy oraz stosujących przemoc,
- grupy wsparcia i grupy terapeutyczne dla kobiet, 
- pogłębiony trening asertywności dla kobiet i mężczyzn,
- grupy korekcyjno-edukacyjne dla mężczyzn z trudnością kontrolowania złości,
- konsultacje psychiatryczne (z konsultacji psychiatrycznych mogą korzystać osoby będące pacjentami naszej Poradni

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. 6-go Sierpnia 1/5

tel./fax.(22) 855 44 32

e-mail: [email protected]

11.

Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

 

Biuro Stowarzyszenia: 
ul. Jaktorowska 4

tel: 800-120-002
tel./fax.: 22 499-37-33 / 22 625-59-43
www.niebieskalinia.org
- telefoniczne dyżury prawników – tel. 22 666 28 50

(poniedziałki i wtorki w godzinach 17-21)

- e-mail – [email protected]

- SKYPE - dyżur w języku migowym – pogotowie.niebieska.linia (poniedziałki w godzinach 13-15)

Prowadzenie działań diagnostycznych i interwencyjnych, prowadzenie programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie.

12.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

ul. Korotyńskiego 13

tel. 22 824 25 01, 823 96 64

e-mail: [email protected]

prowadzone działania:

- Pomoc psychologiczna

- Pomoc prawna

- Ogólnopolska poradnia mailowa

- Ogólnopolska poradnia telefoniczna

- Ośrodek dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

13.

Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Południe

ul. Kamienna 22

tel. 22 511 49 21

14.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe
- V Wydział Rodzinny i Nieletnich

ul. Terespolska 15a

tel. 22 509 11 78

15.

Komitet Ochrony Praw DzieckaCentrum Interwencyjne

ul. Oleandrów 6, III p

tel. interwencyjny (22) 745 06 01, 626 94 19

e-mail: [email protected]

Poradnictwo prawne

Poradnictwo Psychologiczno-pedagogiczne

Terapia

Mediacje

Szkolenia i warsztaty

Diagnozy

16.

Fundacja CENTRUM PRAW KOBIET

ul. Wilcza 60 lok. 19

tel./faks(22) 622-25-17
tel. (22) 652-01-17

telefon zaufania - 22 621 35 37

telefon interwencyjny - 600 070 717

Pomoc psychologiczna

Pomoc prawna

Pomoc socjalna i aktywizacja zawodowa

Porady finansowe

Bezpieczne schronienie

 

 

 

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla Dzielnicy Wawer (PIK)

Siedziba PIK

   

ul. Włókiennicza 54,  pok. 18 (parter).

tel.: (22) 443-70-78

PIK oferuje bezpłatną wstępną informację,  edukację na temat metod, form pomocy oraz możliwości podjęcia leczenia uzależnienia, współuzależnienia i przeciwdziałania przemocy domowej.  

Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej Dzielnicy, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zmagających się z problemami i szukających pomocy w ich rozwiązywaniu do skorzystania z anonimowych i bezpłatnych porad i konsultacji prawnych, psychologicznych, oraz w zakresie profilaktyki uzależnień i współuzależnienia oraz  przemocy (doznających i stosujących przemoc).

 

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny prowadzi działalność skierowaną szczególnie do osób:

 1. będących w różnych sytuacjach kryzysowych mających poważne trudności (choroba, separacja, utrata pracy, rozwód, konflikty, niepowodzenia, bezradność, itd.),
 2. nadużywających alkoholu, uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
 3. członków rodzin osób uzależnionych,
 4. doświadczających przemocy i  stosujących przemoc.

Do zadań Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego należy w szczególności:

 1. diagnozowania i dokonywania wstępnej oceny sytuacji rodzinnej klientów zgłaszających się do Punktu;
 2. udzielania bezpłatnych i anonimowych konsultacji i porad prawnych, psychologicznych, medycznych i w zakresie terapii uzależnień;
 3. motywowania do podjęcia leczenia oraz kierowania do specjalistycznych placówek;
 4. udzielania bezpośrednich i telefonicznych informacji o działalności i formach pomocy świadczonych w Punkcie, w tym o dyżurach konsultantów Punktu;
 5. prowadzenia działań edukacyjno-informacyjnych i motywujących w środowiskach dotyczących spraw związanych z problemem uzależnień i przeciwdziałania przemocy;
 6. aktualizowania bazy danych o wszelkich formach pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających oraz osób doświadczających przemocy;
 7. udostępniania materiałów edukacyjnych i informacyjnych;
 8. inicjowania interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej;
 9. prowadzenie wśród mieszkańców dzielnicy działalności informacyjno-konsultacyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

Bezpłatnych  i anonimowych porad i konsultacji w ww. sprawach udzielają wykwalifikowani specjaliści:

 1. prawnik - porady i konsultacje o treści obowiązujących przepisów z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego i ochrony praw lokatorów oraz prawa karnego, również w zakresie przeciwdziałania przemocy;
 2. psycholog– porady w zakresie rozpoznawania zjawiska przemocy, inicjowania interwencji w przypadku wystąpienia zjawiska przemocy, udzielania wsparcia i informacji oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych z poradnictwem specjalistycznym, wsparciem psychologicznym;
 3. specjalista terapii uzależnień – porady i konsultacje w zakresie profilaktyki uzależnień i współuzależnienia oraz motywowanie do podjęcia leczenia;
 4. pielęgniarka/edukator – poradnictwo medyczne w zakresie HIV/AIDS;

 

 

DYŻURY SPECJALISTÓW W PUNKCIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNYM

W DZIELNICY WAWER M. ST. WARSZAWY

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

Prawnik

 

 

1000 – 1500

 

 

 

1330-1830

 

 

Psycholog

 

 

830 – 1430

 

 

1430- 1830

 

 

 

Instruktor

terapii uzależnień

 

 

900 - 1300

 

 

 

1300-1900

Pielęgniarka-Edukator

 

 

800-1200

 

 

 

 

 

 

1.     Przedstawiciel Zarządu Dzielnicy – pan Jacek Sadomski,

2.     Przedstawiciel Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego – pani Renata Ekielska-Rudeńska,

3.     Przedstawiciel Rady Dzielnicy – pani Hanna Chodecka - radna,

4.     Przedstawiciele mieszkańców Dzielnicy:

 

Pokaż okno Facebooka przy fokusie
warszawa19115.pl
Pokaż okno Facebooka przy fokusie
Budżet - Wawer