Warszawa, Polska

3 °C

18.08.2017 /
05:23
3zdjecia

Biuletyn Informacji Publicznej

Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

Wersja do wydrukuWersja PDF

04-713 Warszawa
ul. Żegańska 1, pok. 314
tel: 22 4437026

Do zadań Wydziału Planowania Miejscowego należy w szczególności:

 1. prowadzenie prac związanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 2. zamawianie na podstawie udzielonych pełnomocnictw projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowań studiów, koncepcji, analiz i ekspertyz oraz prowadzenie postępowań w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655) w zakresie zadań Wydziału:
 • przygotowanie części merytorycznej specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych na wykonanie planów przez jednostki zewnętrzne,
 • nadzór merytoryczny nad pracami projektowymi,
 • odbiór formalny i merytoryczny zamówionych planów;
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi m. st. Warszawy oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu w toku postępowań administracyjnych;
 • prowadzenie procedur sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
  • przygotowanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • zbieranie wniosków i dokonywanie uzgodnień z uprawnionymi jednostkami i instytucjami,
  • obsługa procesu wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu,
  • zbieranie uwag do planu oraz dokonywanie ich klasyfikacji,
  • przygotowywanie stosownych projektów zarządzeń, zawiadomień, ogłoszeń i obwieszczeń Prezydenta m.st. Warszawy,
  • przygotowywanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy dotyczących protestów i zarzutów,
  • nadzór nad procedurą przekazywania skarg do Sądu Administracyjnego,
  • przygotowywanie projektów planów do uchwalenia przez Radę m.st. Warszawy,
  • sprawdzanie kompletności dokumentacji planów, ich archiwizacja oraz przekazanie uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Wojewodzie Mazowieckiemu celem stwierdzenia zgodności z prawem i opublikowania w Dzienniku Wojewódzkim,
  • przekazywanie informacji o sporządzonych i uchwalonych planach do innych jednostek organizacyjnych m. st. Warszawy oraz jednostek organizacyjnych Urzędu;
 • zapewnienie standaryzacji zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • opiniowanie projektów dokumentów związanych ze sporządzaniem planów miejscowych, w szczególności: planów ochrony zagrożeń powodziowych, map akustycznych;
 • analizowanie możliwości wdrażania i realizacji ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i inicjowania inwestycji publicznych;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura.
 • Pokaż okno Facebooka przy fokusie
  Pokaż okno newslettera przy fokusie

  Newsletter

  Aktualne informacje z Wawra prosto na Twój adres e-mail

  Zapisz się

  warszawa19115.pl
  Pokaż okno Facebooka przy fokusie
  Budżet - Wawer